ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลศรีมโหสถ

ข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลศรีมโหสถ
1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี
– วัน เดือน ปี
– ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
– ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนได้
– ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
3. การใช้บริการร้องเรียนของโรงพยาบาลศรีมโหสถ นั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ยีนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย
4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าที่หรือหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้โรงพยาบาลศรีมโหสถช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของโรงพยาบาลศรีมโหสถ โดยตรง
6. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 1 นั้น จะยุติเรื่องทันที
7. ไม่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
– เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อที่ 1 นั้น จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
– เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
– เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
– เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
– เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
7. ไม่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
-> ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อโรงพยาบาลศรีมโหสถเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
-> การนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

โดยท่านสามารถส่งข้อร้องเรียน/เสนอแนะ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1.ทางไปรษณีย์ (189 ม.4 ต.โคกปีป อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190)

2.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (smshhos@gmail.com)

3.ตู้รับข้อเสนอแนะในโรงพยาบาลศรีมโหสถบริเวณ หน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หน้าห้องการเงิน ตึกผู้ป่วยใน

4.ทางโทรศัพท์ 037-276-413

5.ต้องการร้องเรียน คลิ๊กที่นี่