ผู้บริหารองค์กร

นายแพทย์สุทธิพงษ์ อาจกมล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ

เบอร์โทรติดตต่อ 0657170031

นโยบายในหน้าผู้บริหารองค์กร

1. ต้องดี ระบบบริการก้าวหน้า การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

2. ไม่แพ้ใคร พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผลคนเป็นสุขปลอดภัย

3.ชาวบ้านยิ้มได้ ประชาชนมีสุขภาพดีมีระบบการสื่อสารกับประชาชนอย่างทั่วถึงและเข้าถึง

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีมโหสถ

      ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้โรงพยาบาลชุมชน มีอำนาจหน้าที่ ข้อที่ ๒๑ ดังต่อไปนี้

1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอ
2.ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
3.กำกับดูแลประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารด้านสาธารณะ ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564