ประวัติโรงพยาบาล

  • เดิมใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลโคกปีบคามแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 5 กระทรวงสาธาสุขได้กำหนดแผนงาน ขยายแผนการขยายบริการสาธารณสุข ให้คุมระดับระดับอำเภอและตำบลให้ครบทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ แต่ ไม่สามารถดำเนินตามนโยบายได้ เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ ในเดือน ธันวาคม 2528

คุณยุพา เจียรสกุล

คหบดีจากกรุงเทพมหานครได้บริจาดที่ดินบริเวณติดถนนสุวินทวงศ์และที่ว่าการอำเภอ จำนวล 29 ไร่ 3 งาน กว่าเพื่อให้ก่อสร้างโรงพยาบาลโคกปีบ ต่อมาประมาณ 2529 จึงดำเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จและให้บริการได้ได้ประมาณ 2530

ต่อมาในเดือน มกราคม 2534 คุณแม่ประไพ รัศมีทัต ได้มีจิตศรัทธาได้บริจากเงินเพื่อการก่อสร้างโรงพยาบาลและอุปการณ์การแพทย์ครบชุดรวมมูลค่า 14 ล้านบาทเพื่อก่อตั่ง โรงพยาบาลศรีมโหสถในปัจจุบัน

โรงพยาบาลศรีมโหสถ

เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ให้บริการด้านการพยาบาล ส่งเสริมควบคุม และป้่องกันโรคแก่ประชาชน

อย่าง มีคุณภาพ ตามมตรฐานวิชาชีพด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกปีบ :

ตำบลโคกปีบเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอศรีมหาโพธิ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2513 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอโคกปีบแยกการปกครองจากอำเภอศรีมหาโพธิ์ และเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2520 ยกฐานะเป็นอำเภอโคกปีบ จนกระทั่งวันที่ 3 มิ.ย. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอศรีมโหสถ ที่ชื่อตำบลโคกปีบเพราะแต่ก่อนมีต้นดอกปีบขึ้นมากในพื้นที่นี้ และยังใช้เป็นสัญญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันนี้ และมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1บ้านสระมะเขือ, หมู่ 2 บ้านโคกวัด, หมู่ 3 บ้านโคกปีบ, หมู่ 4 บ้านโคกปีบ, หมู่ 5 บ้านม่วงขาว, หมู่ 6 บ้านม่วงขาว, หมู่ 7 บ้านด่าน, หมู่ 8 บ้านหนองสะแก, หมู่ 9 บ้านหนองเรือ

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านตะวันออกของตำบลจะเป็นที่ราบสูงเนินมีดินกรวด และลูกรัง ซึ่งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1, 2, 4, 8, 9 เพราะเคยเป็นเมืองโบราณ ส่วนพื้นที่ทางทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม
พื้นที่ทั้งหมดของตำบล 27,280 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.คู้ลำพัน และต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติด ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติด ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติด ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี