วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  1. โรงพยาบาลคุณภาพของชุมชน ศูนย์การดูแลต่อเนื่องแบบองค์รวม
พันธกิจ
1.ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุม 4มิติแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เครือข่ายสุขภาพและประชาชนในการจัดการและดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย (SO)
2. เร่งพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณภาพของชุมชน (ST)
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ (WO)
4. เร่งรัดดำเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ (WT)
ค่านิยม (Values):S-M-S-H
1. S=Standard Professional and Procedure (มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานปฏิบัติการ)
2. M=Manage by fact & CQI (บริหารโดยใช้ข้อมูล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)
3. S=Social Responsibility & Patient focus (รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง)
4. H=Health team (การทำงานเป็นทีม)
เข็มมุ่ง 2559
1.      ด้าน Safety
1.1  ตาม Patient Safety Goal
1.2  ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1.3  การดูแลผู้ป่วย STEMI Stroke และกลุ่มโรคสำคัญต้องปลอดภัย
2.      ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง
3.      Healthy Work Place